CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

DU AN NHA MAY SAN XUAT NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN ĐẠT TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

 

DU AN NHA MAY SAN XUAT NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN ĐẠT TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

 

 

 

DỰ ÁN

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

NHAØ MAÙY NÖÔÙC KHOAÙNG THIEÂN NHIEÂN LOTUS

Taïi Thò traán Lai Uyeân, huyeän Baøu Baøng - BÌNH DÖÔNG

 

 

   - Chuû ñaàu tö : COÂNG TY TNHH KD-XNK TOÅNG HÔÏP VAØ DÒCH VUÏ FATACO BEÁN TRE

-  GPĐKKD     : 4612001035 do Phòng đăng ký Kinh doanh thuộc sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 02-8-2007.

- Người đại diện       : Nguyễn Thị Phấn - Chức vụ : Giám đốc Công ty

- Địa chỉ nhà máy : Số  410, tổ 15, ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

- Email          : fatacobentre.79@ gmail.com

- Mã số thuế         : 4612001035 (GPKD)     

- MST            : 1300102325-006

Ñòa ñieåm xaây döïng: Số  410, tổ 15, ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình    Dương

Quy moâ20.000 m2  (2 ha trong 32 ha cuûa CÑT)    

-  Voán ñaàu tö  :110 tyû VNÑ

Ñôn vò laäp Döï aùn     : C.Ty Tö Vaán - Thieát keá - Xaây Döïng Nam Saøi Goøn SSA

71 Phuø Ñoång Thieân Vöông P.11 Q5 -Tp.Hcm - Fax - ÑT : (08) 6.261.00.78 - 0983.85.45.65

 

 

 

 

 

 

 

07.2015

 

 

 

MUÏC LUÏC

       ------------------O0O---------------------

 

 

-  TOÙM TAÉT GIÔÙI THIEÄU DÖÏ AÙN 

                                                       Söï caàn thieát phaûi ñaàu tö

 

                 PHAÀN I

Hoà sô phaùp nhaân – phaùp lyù

 

PHAÀN II

                             ÑAËC ÑIEÅM TÖÏ NHIEÂN VAØ HIEÄN TRAÏNG

                                                      1/Hieän traïng khu ñaát   2/ Khí haäu – Thoå nhöôõng – Ñaát ñai

          3/Hieän traïng haï taàng kyõ thuaät

 

PHAÀN III

PHÖÔNG AÙN ÑAÀU TÖ  - QUY HOAÏCH VAØ

CAÙC CHÆ TIEÂU KINH TEÁ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG.I  :-  Tieâu chí Quy hoaïch- Tieâu chí kieán truùc – keát caáu vaø haï taàng kyõ thuaät:  giao thoâng – caáp ñieän – caáp nöôùc- thoaùt nöôùc – khí thaûi – thoâng tin lieân laïc

 CHÖÔNG.II : -ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG  

 CHÖÔNG.III :- PCCC  VAØ CAÙC COÂNG TRÌNH XD

 CHÖÔNG.IV:- TRANG THIEÁT BÒ vaø NHAÂN LÖÏC

 

PHAÀN III

KINH TEÁ XAÂY DÖÏNG

 

PHAÀN IV

TIEÁN ÑOÄ XAÂY DÖÏÏNG

 

PHAÀN V

KEÁT LUAÄN KIEÁN NGHÒ

 

PHUÏ LUÏC :   CAÀN QUAN TAÂM

 

 

THAØNH PHAÀN THAM GIA ÑOÀ AÙN

 

ĐD. CHUÛ ÑAÀU TÖ : Nguyeãn Thò Phaán

- Trôï Lyù  : Queá Chaâu – 0908.17.17.79   

- Kieåm Tra Döï Aùn : Tieán Só  XD : Ñoã Ñaøo Haûi

- ÑÔN VÒ LAÄP DÖÏ AÙN : COÂNG TY TÖ VAÁN - THIEÁT KEÁ - XAÂY DÖÏNG  NAM SAØI      GOØN S.S.A

 

                                                                      Chuû nhieäm Döï aùn:

GÑ.Kts. Traàn Hoàng Daân (Toát nghieäp ÑH.Kieán Truùc coäng Hoaø Cu Ba 1973)

(ÑT: 0983.85.45.65)

Coá vaán keát caáu Xaây Döïng:

Tieán só  XD . Ñoã Ñaøo Haûi

 

Coá vaán Kinh teá Xaây Döïng:

Cử nhân Kinh tế: Thúy An – Ks XD +  Kinh teá chuyên ngaønh :  Laïi Haûi Ñaêng

 

                                                         Thaønh phaàn tham gia

 

  - Quy hoaïch kieán truùc             :           Kts. Traàn Hoàng Daân                        

  -  Tö vaán QLDA                      :    Cử nhân Kinh tế: Thúy An

  - Thieát keá kieán truùc                 :    Kts. Văn Minh

  - Veõ, trình baøy                         : Kts.Traàn Hoàng Daân   - Ks.Thaïc só  Laïi Haûi Ñaêng + Thúy An

  - Heä thoáng giao thoâng             :           Ks. Nguyeãn Thanh Sôn

  - Heä thoáng caáp nöôùc                :           Ks. Döông Vaên Thieän

  - Heä thoáng thoaùt nöôùc             :           Ks. Döông Vaên Thieän

  - Quy hoaïch Moâi tröôøng          :           Ks. Döông Vaên Thieän

  - Heä thoáng ñieän ,TTLL …        :           Ks. Traàn Vaên Kieät

Bé m«n kÕt cÊu                      :   TS -Ñoã Ñaøo Haûi

                                                    :   TS-NguyÔn V¨n Oanh

Bé m«n kh¶o s¸t                    :   KS-NguyÔn V¨n Hång

Bé m«n kinh tÕ  - Y Khoa      :   Thaïc só KT, thaïc só Kinh teá ngaønh Y:  Laïi Haûi Ñaêng

 

 

                                                            Quaûn lyù kyõ thuaät

 Tieán só  XD . Ñoã Ñaøo Haûi

 

 

PHAÀN I

HOÀ SÔ PHAÙP NHAÂN - PHAÙP LYÙ

 

- Chuû ñaàu tö : COÂNG TY TNHH KD-XNK TOÅNG HÔÏP VAØ DÒCH VUÏ FATACO

- GPĐKKD : 4612001035 do Phòng đăng ký Kinh doanh thuộc sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 02-8-2007.

- Ñaïi dieän    : Nguyễn Thị Phấn - Chöùc vuï:  Giaùm Ñoác Coâng ty

- Ñòa chæ Nhaø maùy: Số  410, tổ 15, ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

- Email      : fatacobentre@gmail.com

- MST       : 1300102325-006

Ñòa ñieåm xaây döïng:

Số  410, tổ 15, ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

 

Quy moâ20.000 m2  (2 ha trong 30,7 ha cuûa CÑT) 

-  Voán ñaàu tö  :110 tyû VNÑ

 

 

II-/ CÔ SÔÛ PHAÙP LYÙ ÑEÅ LAÄP PHÖÔNG AÙN:

 

 

 

 

                                                            Lô đất 30,7 ha                     Nước khoán đã SX FATACO

Vị trí 30,7 ha đất

của Chủ đầu tư

 

 

                                                           

Lô đất có sổ đỏ 30,7 ha – giành 2ha để  XD NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG ĐÓNG CHAI

 

 

CÁC CĂN CỨ:

-  Caên cöù  chức năng theo GPĐKKD của công ty FATACO.

- Caên cöù theo Nghò ñònh soá 73/1999/NÑ-CP ngaøy 19-8-1999 cuûa Chính phuû  v/v khuyeán khích xaõ hoäi hoaù ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng trong lónh vöïc SXKD, Y Teá, Giaùo Duïc , V.H, Theå Thao.v.v....

 • Caên cöù Luật Doanh nghiệp.
 • Căn cứ Giấy chủ quyền đất (Sổ đỏ) 307.560,5 m2 đất thuộc quản lý sử dụng của bà Nguyễn Thị Phấn, được cấp chức năng SXKD. Du lịch v.v...
 • Căn cứ nguồn nước khoán thiên nhiên của 85 giếng tự phun tại lô đất 307.560,5 m2 của Chủ đầu tư.

-   Căn cứ các kết quả thẩm tra, thẩm định của các Trung tâm đo lường chất lượng theo VN đạt các tiêu chuẩn sử dụng.

-  Căn cứ phiếu Kiểm nghiệm số 007379 / VYTCC ngày 26/5/2015 của BỘ Y TẾ về nước mạch ngầm thiên nhiên ĐẠT TIÊU CHẨN QUỐC GIA ĐÓNG CHAI cho phép FATACO được phép kinh doanh nguồn nước khoán thiên nhiên.

-   Căn cứ KẾT QUẢ TỐT của hoạt động sản suất và THƯƠNG MẠI nguồn nước thiên nhiên trong thời gian vừa qua có hiệu quả.

 

SÖÏ CAÀN THIEÁT ÑAÀU TÖ

    Nhu caàu nöôùc uoáng saïch – trò beänh cho nhaân daân vaø Xuaát khaåu NÖÔÙC KHOAÙNG THIEÂN NHIEÂN LOTUS ÑOÙNG CHAI CUÛA CTY XNK FATACO BEÁN TRE laø nhu caàu caàn thieát. Không những góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ, dịch vụ ngày càng cao của nlìân dân mà còn là cơ sở thực hành đào tạo nghiên cứu khoa học, khai thác triệt để tiềm năng thieân nhieân ñaõ öu ñaõi, ban taëng nhöng laâu nay bò boû qua.  Nhaø maùy cuõng goùp phaàn taêng thu nhaäp, coâng aên vieäc laøm cho nhaân daân treân ñòa baøn vaø goùp phaàn vaøo ngaân saùch tænh. Vieäc Ñòa phöông cho pheùp vaø taïo ñieàu kieän, Doanh nghieäp seõ ñaàu tö đồng bộ hoàn chỉnh daây chuyeàn maùy moùc thieát bò hieän ñaïi nhaát là hoàn toàn phù hp vi định hướng phát triển của Tỉnh và thực hiện theo đúng chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, nước sinh hoạt , y tế giáo dục, văn hoá, thể thao vaø thöông maïi...

Phương án chọn ñaàu tö đã hội đủ các điều kiện khả thi, thuận lợi trong xây dựng, phương án kiến trúc hợp lý, giải pháp đơn giản, rõ ràng, ngôn ngữ kiến trúc hiện đại phù hợp với điều kiện của một cơ sở cung caáp thöùc uoáng nhaèm chăm sóc sức khoẻ đẳng cấp quốc tế .

 

 

PHAÀN II

ÑAËC ÑIEÅM TÖÏ NHIEÂN VAØ HIEÄN TRAÏNG

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ VÙNG DỰ ÁN:

Bình Dương là tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ. Tỉnh lỵ của Bình Dương hiện nay là thành phố Thủ Dầu Một, cách trung tâmThành phố Hồ Chí Minh 30 km.

Dự kiến đến năm 2020, Bình Dương là đô thị loại Ithành phố trực thuộc Trung ương, gồm 6 quận nội thành, 4 huyện ngoại thành với 113 xã, phường, thị trấn (60 phường, 40 xã, 13 thị trấn).

Bình Dương là vùng đất chiến trường năm xưa với những địa danh đã đi vào lịch sử như Phú LợiBàu Bàng, Bến Súc, Lai Khê, Nhà Đỏ và đặc biệt là chiến khu Đ với trung tâm là huyện Tân Uyên, vùng Tam giác sắt trong đó có ba làng An. Ngoài ra còn có khu du lịch Đại Nam là khu du lịch lớn nhất Đông Nam Á,...

Hành chính:

 

Bình Dương có 1 thành phố, 4 thị xã và 4 huyện (với 41 phường, 4 thị trấn và 47 xã):

 • Thành phố Thủ Dầu Một: Diện tích 118,67 km2, dân số 230.642 người, mật độ dân số 1.983 người/km2, 14 phường.
 • Thị xã Thuận An: Diện tích 83,69 km2, dân số 438.922 người, mật độ dân số 5.245 người/km2, 9 phường, 1 xã.
 • Thị xã Dĩ An: Diện tích 59,95 km2, dân số 355.370 người, mật độ dân số 5.928 người/km2, 7 phường.
 • Thị xã Tân Uyên: Diện tích 192,49 km2, dân số 190.564 người, mật độ dân số 990 người/km2, 6 phường, 6 xã.
 • Thị xã Bến Cát: Diện tích 234,44 km2, dân số 203.420 người, mật độ dân số 868 người/km2, 5 phường, 3 xã.
 • Huyện Dầu Tiếng: Diện tích 721,39 km2, dân số 115.780 người, mật độ dân số 160 người/km2, 1 thị trấn, 11 xã.
 • Huyện Phú Giáo: Diện tích 543,78 km2, dân số 90.315 người, mật độ dân số 166 người/km2, 1 thị trấn, 10 xã.
 • Huyện Bắc Tân Uyên: Diện tích 400,88 km2, dân số 58.439 người, mật độ dân số 146 người/km2, 1 thị trấn, 9 xã.
 • Huyện Bàu Bàng: Diện tích 339,16 km2, dân số 82.024 người, mật độ dân số 242 người/km2, 1 thị trấn, 7 xã

Bình Dương thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với diện tích 2694,4 km2 xếp thứ 4 trong vùng Đông Nam Bộ. Với tọa độ địa lý 10o51' 46" – 11o30' Vĩ độ Bắc, 106o20' – 106o58' kinh độ Đông. Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước. Phía Nam giáp Thành phố Hồ Chí Minh. Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai. Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa hình tương đối bằng phẳng, hệ thống sông ngòi và tài nguyên thiên nhiênphong phú. Khí hậu mang đặc điểm nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm với 2 mùa rõ rệt, mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến 11, mùa khô từ khoảng tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau, lượng mưa trung bình hàng năm 1.800 mm đến 2.000 mm. Nhiệt độ trung bình hằng năm là 26,5oC.

Bình Dương là cửa ngõ giao thương với Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế – văn hóa của cả nước, có các trục lộ giao thông huyết mạch của quốc gia chạy qua như quốc lộ 13quốc lộ 14đường Hồ Chí Minhđường Xuyên Á … cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và các cảng biển chỉ từ 10 km – 15 km… thuận lợi cho phát triển kinh tế và xã hội toàn diện. Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao, GDP tăng bình quân khoảng 14,5%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, công nghiệpdịch vụ tăng trưởng nhanh và chiếm tỷ trọng cao, năm 2010, tỷ lệ công nghiệp – xây dựng 63%, dịch vụ 32,6% và nông lâm nghiệp 4,4%. Hiện nay, Bình Dương có 28 khu công nghiệp và cụm công nghiệp tập trung có tổng diện tích hơn 8.700 ha với hơn 1.200 doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động có tổng vốn đăng ký hơn 13 tỷ đôla Mỹ.

Điều kiện tự nhiên

 

                                                    Quang cảnh Hồ Dầu Tiếng

Bình Dương là một tỉnh nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa sườn phía nam của dãy Trường Sơn, nối nam Trường Sơn với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, là tỉnh bình nguyên có địa hình lượn sóng yếu từ cao xuống thấp dần từ 10m đến 15m so với mặt biển. Địa hình tương đối bằng phẳng, thấp dần từ bắc xuống nam. Nhìn tổng quát, Bình Dương có nhiều vùng địa hình khác nhau như vùng địa hình núi thấp có lượn sóng yếu, vùng có địa hình bằng phẳng, vùng thung lũng bãi bồi...

Đất đai

 Bình Dương rất đa dạng và phong phú về chủng loại. Các loại đất như đất xám trên phù sa cổ, có diện tích 200.000 ha phân bố trên các huyện Dầu Tiếng, thị xã Bến CátThuận AnThủ Dầu Một. Đất nâu vàng trên phù sa cổ, có khoảng 35.206 ha nằm trên các vùng đồi thấp thoải xuống, thuộc các thị xã Tân Uyên, huyện Phú Giáo, khu vực Thủ Dầu Một, Thuận An và một ít chạy dọc quốc lộ 13. Đất phù sa Glây (đất dốc tụ), chủ yếu là đất dốc tụ trên phù sa cổ, nằm ở phía bắc huyện Tân Uyên, Phú Giáo, Bến Cát, Dầu Tiếng, Thuận An, thị xã Dĩ An, đất thấp mùn Glây có khoảng 7.900 ha nằm rải rác tại những vùng trũng ven sông rạch, suối.

Khí hậu

            Bình Dương cũng như chế độ khí hậu của khu vực miền Đông Nam Bộ, nắng nóng và mưa nhiều, độ ẩm khá cao. Vào những tháng đầu mùa mưa, thường xuất hiện những cơn mưa rào lớn, rồi sau đó dứt hẳn. Những tháng 7,8,9, thường là những thángmưa dầm. Có những trận mưa dầm kéo dài 1–2 ngày đêm liên tục. Đặc biệt ở Bình Dương hầu như không có bão, mà chỉ bị ảnh h<

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE
CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE