CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

DỰ ÁN NHÀ MÁY SX THUỐC BÔNG SEN ĐẠT CHUẨN GMP

 

DỰ ÁN NHÀ MÁY SX THUỐC BÔNG SEN ĐẠT CHUẨN GMP

DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ XÂY DỰNG

NHAØ MAÙY SAÛN XUAÁT THUOÁC CAI NGHIEÄN MA TUYÙ “BÔNG SENĐẠT CHUN GMP

 

(Voán ñaàu tö  : 1.140 tyû VNÑ)

 

 

ÑÔN VÒ LAÄP DÖÏ AÙN

 

C.TY TÖ VAÁN -THIEÁT KEÁ-X.DÖÏNG

NAM SAØI GOØN SSA

71 Phuø Ñoång Thieân Vöông-P11-Q5 - ÑT : (08) 261.00.78)

 

 

Ngaøy     thaùng  4   naêm 2016

 

CT.HÑQT - GIAÙM ÑOÁC

 

 

 

 

 

KTS. TRAÀN HOÀNG DAÂN

0983.85.45.65

ÑÔN VÒ CHUÛ ÑAÀU TÖ

 

COÂNG TY TNHH KD-XNK TOÅNG HÔÏP VAØ DÒCH VUÏ FATACO-BEÁN TRE

 

 

Ngaøy     thaùng   4   naêm 2016

 

CT.HÑTV – GIAÙM ÑOÁC

 

 

 

 

                        Nguyeãn Thò Phaán

ÑÔN VÒ PHEÂ DUYEÄT DÖÏ AÙN

 

SÔÛ XD TÆNH

BEÁN TRE

 

 

Ngaøy     thaùng  4  naêm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUÏC LUÏC

       ------------------O0O---------------------

 

               PHAÀN I

Hoà sô phaùp nhaân – phaùp lyù

-  TOÙM TAÉT GIÔÙI THIEÄU DÖÏ AÙN 

                                                       Söï caàn thieát phaûi ñaàu tö

 

PHAÀN II

COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT THUOÁC THEO GMP

 

PHAÀN III

                             ÑAËC ÑIEÅM TÖÏ NHIEÂN VAØ HIEÄN TRAÏNG

                                                      1/Hieän traïng khu ñaát   2/ Khí haäu – Thoå nhöôõng – Ñaát ñai

          3/Hieän traïng haï taàng kyõ thuaät

 

PHAÀN IV

PHÖÔNG AÙN ÑAÀU TÖ  - QUY HOAÏCH VAØ

CAÙC CHÆ TIEÂU KINH TEÁ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG.I  :-  Tieâu chí Quy hoaïch- Tieâu chí kieán truùc – keát caáu vaø haï taàng kyõ thuaät:  giao thoâng – caáp ñieän – caáp nöôùc- thoaùt nöôùc – khí thaûi – thoâng tin lieân laïc

 CHÖÔNG.II : -ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG 

 CHÖÔNG.III :- PCCC BEÄNH VIEÄN VAØ CAÙC COÂNG TRÌNH XD

 CHÖÔNG.IV:- TRANG THIEÁT BÒ vaø NHAÂN LÖÏC

 

PHAÀN V

KINH TEÁ XAÂY DÖÏNG

 

PHAÀN VI

TIEÁN ÑOÄ XAÂY DÖÏÏNG

 

PHAÀN VII

KEÁT LUAÄN KIEÁN NGHÒ

 

PHUÏ LUÏC :   CAÀN QUAN TAÂM

 

 

THAØNH PHAÀN THAM GIA ÑOÀ AÙN

 

ĐD. CHUÛ ÑAÀU TÖ : Nguyeãn Thò Phaán

- Kieåm Tra Döï Aùn : Tieán Só  XD : Ñoã Ñaøo Haûi

- Ñôn vò  laäp döï aùn : COÂNG TY TÖ VAÁN - THIEÁT KEÁ - XAÂY DÖÏNG  NAM SAØI      GOØN S.S.A

 

                                                                      Chuû nhieäm Döï aùn:

GÑ.Kts. Traàn Hoàng Daân (Toát nghieäp ÑH.Kieán Truùc coäng Hoaø Cu Ba 1973)

(ÑT: 0983.85.45.65)

Coá vaán keát caáu Xaây Döïng:

Tieán só  XD . Ñoã Ñaøo Haûi

 

Coá vaán Kinh teá Xaây Döïng:

Cử nhân Kinh tế: Thúy An Ks XD +  Kinh teá chuyên ngaønh :  Laïi Haûi Ñaêng

 

                                                         Thaønh phaàn tham gia

 

  - Quy hoaïch kieán truùc             :            Kts. Traàn Hoàng Daân                                  

  -  Tö vaán QLDA                      :    Cử nhân Kinh tế: Thúy An

  - Thieát keá kieán truùc                 :    Kts. Văn Minh

  - Veõ, trình baøy                         :   Kts.Traàn Hoàng Daân   - Ks.Thaïc só  Laïi Haûi Ñaêng + Thúy An

  - Heä thoáng giao thoâng             :           Ks. Nguyeãn Thanh Sôn

  - Heä thoáng caáp nöôùc                :           Ks. Döông Vaên Thieän

  - Heä thoáng thoaùt nöôùc             :           Ks. Döông Vaên Thieän

  - Quy hoaïch Moâi tröôøng          :           Ks. Döông Vaên Thieän

  - Heä thoáng ñieän ,TTLL …        :           Ks. Traàn Vaên Kieät

 

                                                            Quaûn lyù kyõ thuaät

                              Tieán só  XD . Ñoã Ñaøo Haûi

 

 

 

 

   PHAÀN I

 

HỒ SƠ PHÁP NHÂN

     DỰ ÁN: NHAØ MAÙY SAÛN XUAÁT THUOÁC CAI NGHIEÄN MA TUYÙ “BOÂNG SEN”

 THEO TIEÂU CHUAÅN GMP

     - Chuû ñaàu tö : COÂNG TY TNHH KD-XNK TOÅNG HÔÏP VAØ DÒCH VUÏ FATACO BEÁN TRE

 - GPĐKKD : 1300102325 do sở KH&ĐT Bến Tre cấp lần thứ 1 ngày 16.10.1993.

- Ñaïi dieän     : Nguyn Th Phn - Chöùc vuï:  Giaùm Ñoác Cty

- Ñòa chæ       : Số  79, Mỹ An C - Mỹ Thạnh An - TP. Bến Tre 

- Email          : fatacobentre.79@gmail.com

- Maõ soá thuế      : 1300102325     

Ñòa ñieåm xaây döïng:  Số  79, Mỹ An C - Mỹ Thạnh An - TP. Bến Tre 

Quy moâ:  > 5000 m2 -  Voán ñaàu tö  : 1.140 tyû VNÑ

Ñôn vò laäp Döï aùn     : C.Ty Tö Vaán - Thieát keá - Xaây Döïng Nam Saøi Goøn SSA

71 Phuø Ñoång Thieân Vöông P.11 Q5 -Tp.HCM - Fax - ÑT : (08) 6.261.00.78 - 0983.85.45.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHAØ MAÙY SAÛN XUAÁT THUOÁC ĐIỀU TRÒ CAI NGHIEÄN MA TUYÙ “BOÂNG SEN”

 THEO GMP

 

CÔ SÔÛ PHAÙP LYÙ ÑEÅ LAÄP DÖÏ AÙN

1-/ NHÖÕNG CAÊN CÖÙ PHAÙP LYÙ:

a.    Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt nam

b.   Căn cứ Tieâu chuaån GMP_ASEAN (Goodpharma Ceutical Manufacturing Practice of  ASEAN – Thöïc haønh toát saûn xuaát thuoác cuûa caùc nöôùc Asean)

c.  Căn cứ Caùc vaên baûn phaùp quy cuûa Chính phuû nöôùc CHXHCN Vieät Nam quy ñònh veà ñaàu tö, SX döôïc phaåm, xaây döïng caùc coâng trình.

  • Nghò ñònh soá 29/CP ngaøy 12/05/1995 cuûa Chính phuû veà vieäc quy ñònh chi tieát thi haønh luaät khuyeán khích ñaàu tö trong nöôùc.
  • Quyeát ñònh soá 1516/BYT –QÑ ngaøy 09/09/1996 cuûa Boä y teá aùp duïng nguyeân taéc tieâu chuaån “Thöïc haønh toát saûn xuaát thuoác theo Hieäp hoäi caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ (GMP-ASEAN)”
  • Thoâng tö soá 12/BYT-TT ngaøy 12/09/1996 cuûa Boä y teá v/v höôùng daãn vieäc trieån khai aùp duïng caùc nguyeân taéc tieâu chuaån “thöïc haønh toát saûn xuaát thuoác theo hieäp hoäi caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ (GMP-ASEAN)”
  • Luaät baûo veä moâi tröôøng do Chuû tòch nöùôc CHXHXN Vieät Nam coâng boá ngaøy 10/01/1994 vaø Nghò ñònh höôùng daãn thi haønh soá 175/CP ngaøy 18/10/1994 cuûa Chính phuû.
  • Quy cheá “Quaûn lyù ñaàu tö vaø xaây döïng” ban haønh keøm theo Nghò ñònh soá 52/1999/NÑ-CP ngaøy 08/07/1999 cuûa Chính Phuû.
  • Caùc tieâu chuaån xaây döïng VN: + TCVN 2622-1995 + TCVN 4088-1985 + TCVN 3904 – 1984 + TCVN 4514 – 1988 + TCVN 4604 – 1988.
  • Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh DƯỢC PHẨM ghi trong Điều 14, Thông tư 43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 Quy định về quản lý DƯỢC PHẨM có viết: "Thực hiện theo quy định tại điều 3 Thông tư số 16/2012/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y Tế".

- Điều 3, Thông tư 16/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012 lại ghi: "Đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ và người trực tiếp sản xuất DƯỢC PHẨM, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm phải tuân thủ theo các yêu cầu quy định tại các điều 1, 2, 3 Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y Tế". 

Điều 1, 2, 3 Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y Tế là: "Điều kiện chung bảo đảm an toàn đối với cơ sở sản xuất DƯỢC PHẨM,

 

 

2-/ GIỚI THIỆU XUAÁT XÖÙ BAØI THUOÁC CUÛA CTY FATACO- BEÁN TRE

CHƯƠNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI

Dược phẩm Bông Sen có xuất xứ từ Bài thuốc Cổ phương trong Y dược học Cổ truyền Việt Nam qua nhiều thế hệ, được giữ gìn và thừa kế bởi Lương y Lưu Văn Xiêm - năm nay thọ 90 tuổi và đã được sử dụng cứu chữa hàng chục ngàn người nghiện trong các Thập niên 1950-1960-1970  và tiếp đó được bà Nguyễn Thị Phấn Giám đốc Công ty FATACO Bến Tre - Việt Nam tiếp thu, nâng cao tính khoa học mà vẫn giữ nguyên giá trị Bí truyền, hiện đại hóa Quy trình sản xuất trên dây chuyền công nghệ trong bào chế. Dược phẩm Cai nghiện ma túy “Bông Sen” độc đáo Quý giá của Việt Nam là Đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia: "Nghiên cứu thẩm định đánh giá tính an toàn và hiệu lực Thuốc Điều trị Cắt cơn cai nghiện ma túy Bông Sen" Bộ y tế Quyết định Công ty FATACO Bến Tre là cơ quan chủ trì Đề tài, PGS.TS Lý Anh Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TW2 Bộ Y tế tại Biên Hòa- Đồng Nai và Lương y Lưu Văn Xiêm là Đồng chủ nhiệm đề tài, thực hiện nghiên cứu tại Bệnh viện Tâm thần  TW2 Biên Hòa - Đồng Nai, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Tiền Giang, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Bến Tre năm 1999. Năm 2001Đề tài được Hội đồng Khoa học Bộ Y tế Việt Nam gồm các Nhà Khoa học, Y Dược học hàng đầu về Y học Cổ truyền, Tâm thần học, Dược Lý học, Bào chế học, Kiểm nghiệm học, Điều trị học do PGS. TS Lê Văn Truyền - Thứ trưởng Bộ Y tế - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Đề tài Đạt kết quả xuất sắc.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC Y DƯỢC

CỦA CTY FATACO BẾN TRE - NIỀM TỰ HÀO

 

1-/ Tháng 11/2007 Bộ Y tế cấp Giấy phép sản xuất và lưu hành lần đầu, 2009 cấp lần hai Dược phẩm Bông Sen SĐK-QLĐB-131-09.

2-/ Ủy ban Quốc Gia Phòng Chống AIDS và Chống tệ nạn ma túy mại dâm quyết định sử dụng thuốc Bông Sen trong các Trung tâm Điều trị cai nghiện ma túy tại Việt Nam và tiếp đó, Bộ Y tế cấp phép sử dụng Điều trị Cắt cơn cai nghiện ma túy rộng rãi tại Cộng đồng và Gia đình toàn quốc.

3-/Thuốc “Bông Sen”  là  Dược phẩm duy nhất được cấp phép sử dụng tại gia đình và cộng đồng toàn quốc tại Việt Nam thuộc lĩnh vực này.

4-/ Thuốc “Bông Sen” dược Bộ y tế trao tặng danh hiệu cao quý: “NGÔI SAO THUỐC VIỆT” được bình chọn và trao lần đầu chỉ với 22 dược phẩm trong đó có thuốc Hỗ trợ cắt cơn cai nghiện ma tuý hiệu Bông Sen trên tổng số hàng ngàn dược phẩm đang sản xuất lưu hành tại Việt Nam, lại là dược phẩm duy nhất lĩnh vực điều trị cai nghiện ma túy được bình chọn, đó không chỉ là niềm vui, là vinh dự của Công Ty FATACO Bến Tre, đó là niềm vui, niềm vinh dự của ngành Dược, ngành Y tế VN, trong sự nghiệp chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân và xây dựng nền kinh tế VN.

 

5-/ Từ 2010, thuốc Bông Sen được Chính phủ và Nhà nước Vương quốc Campuchia cấp Giấy phép lưu hành và  điều trị Cắt cơn cai nghiện ma túy tại Campuchia.

6-/Năm 2015 Bộ y tế nước Lào, Cấp phép lưu hành thuốc “Bông Sen” lưu hành trên toàn quốc.

7-/ Thuốc “Bông Sen” đã triển khai điều trị bệnh nhân tại Braxin, Mỹ, Ấn Độ,Thụy Sĩ đạt kết quả rất tốt.

8-/ Dược phẩm Bông Sen với Quy trình sản xuất Công nghệ khoa học hiện đại (GMP) mà vẫn giữ nguyên những giá trị Bí truyền về An toàn Hiệu lực của Bài thuốc Cổ phương được sản xuất tại Nhà máy Đông dược của Công ty XNK FATACO Bến Tre - Việt Nam.

3-/  SÖÏ CAÀN THIEÁT PHAÛI ÑAÀU TÖ:

HIV/AIDS laø moät caên beänh cuûa theá kyû, moät thaûm hoïa cuûa theá giôùi. Noù khoâng töø boû moät nöôùc naøo, moät daân toäc naøo, khoâng töø giaø, treû, trai, gaùi…Moät trong nhöõng nguyeân nhaân chuû yeáu gaây beänh HIV/AIDS laø nghieän ma tuùy “cái chết trắng” vaø caùc chaát kích thích gaây nghieän.

Naïn ma tuùy traøn lan khaép nôi, noù phaù hoïai söùc löïc, laøm baïi hoïai tinh thaàn con ngöôøi, noù tieâu dieät daàn söï soáng vaø laøm hö taùn neàn kinh teá gia ñình, kinh teá ñaát nöôùc, suy yeáu theá heä treû. Ngoøai ra, ma tuùy coøn keùo theo nhieàu teä naïn nguy hieåm khaùc. Ñaáu tranh choáng teä naïn ma tuùy laø söï töï veä vaø baét buoäc cuûa caùc nöôùc, caùc daân toäc. Goùp phaàn choáng laïi teä naïn ma tuùy laø moät nhieäm vuï, ñoàng thôøi cuõng laø nghóa  cöû nhaân ñaïo cuûa con ngöôøi.

Công ty TNHH Kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp Fataco Bến Tre đã nghiên cứu thành công và sản xuất đưa vào sử dụng dược phẩm điều trị beänh nhaân nghiện ma túy hết bệnh trong vòng 07 ngày điều trị.

Qua các phương tiện truyền thông, triễn lãm (EXPO) v.v… một số nước trên thế giới đã biết đến và đã dùng thử sản phẩm thuốc “Bông Sen” của Công ty FATACO Bến Tre như Bra zin, Mexico, Nga, Thỵ Sĩ, các nước khối ASEAN v.v… có hiệu quả. Các nước trên đã bắt đầu thương thảo đặt hàng với số lượng lớn. Để đáp ứng nhu cầu,  Công ty FATACO Bến Tre phải đấu tư Nhà máy sản thuốc “Bông Sen” trên tinh thần "HỘI NHẬP" và trước tiên là chất lượng sản phẩm cũng như an toàn về Thuốc mà GMP là tiêu chuẩn tiên quyết. ĐÓ CŨNG LÀ TIÊU CHÍ VÀ SỰ CẦN THIẾT CÔNG TY FATACO BẾN TRE PHẢI XÂY DỰNG NHÀ MÁY THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ trong giai đoạn hội nhập này.

 

 

PHAÀN II

COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT THUOÁC THEO GMP

Description: http://www.thuonghieuvietnam.com.vn/uploads/info/20113921917468.jpg

I-/ TÌM HIỂU VỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC THEO GMP.

 

 

 

 

 

 

7 lý do để áp dụng GMP trong sản xuất Thuốc:

1. GMP là công cụ để đảm bảo sản xuất Thuốc an toàn:

GMP thực sự là một công cụ có hiệu quả để bảo đảm an toàn Thuốc, có khả năng ngăn ngừa một cách chủ động nguy cơ ô nhiễm trong quá trình sản xuất, chế biến, tạo ra các sản phẩm thuốc an toàn cho người sử dụng. GMP là quy phạm sản xuất, tức là các biện pháp, thao tác thực hành cần tuân thủ ở từng công đoạn hoặc một phần công đoạn cho từng sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm, từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến thành phẩm cuối cùng.

2. Đáp ứng xu thế quản lý trên thế giới:

Để có thể lấn sân sang thị trường quốc tế, các doanh nghiệp phải luôn cập nhật các xu thế mới và không được phép tụt hậu. Xu thế sản xuất thuốc đông dược theo chuẩn GMP  đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu có các đặc điểm sau:

-    Chuyển từ kiểm tra thành phẩm sang kiểm soát quá trình: cũng giống như việc kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân và trước khi mang thai, cha mẹ có khỏe mạnh thì mới sinh ra được những đứa con khỏe mạnh, không mắc bệnh di truyền. Sản phẩm thuốc muốn tốt thì phải chuẩn hóa từ khâu lựa chọn nguyên liệu, sản xuất ...

-   Chuyển từ kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm sang kiểm soát các yếu tố tác động tới chất lượng trong quá trình sản xuất - Đặc biệt là công trình kiến trúc..

-    Chuyển từ loại bỏ thụ động các sản phẩm bị lỗi sang phòng ngừa chủ động và toàn diện các nguy cơ gây ra lỗi

-     Chuyển từ kiểm tra độc lập sang công nhận, thừa nhận lẫn nhau

 

3. Đáp ứng yêu cầu của tiến trình hòa nhập và đỏi hỏi của thị trường:

Các nước gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng như các tổ chức, hiệp định, liên minh quốc tế (ví dụ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP) đều phải chấp nhận sự hài hòa các quy định pháp luật cũng như hài hòa các tiêu chuẩn.

Trong Luật về thuốc và Giáo dục DSHEA 1994 của Mỹ , một trong những ông lớn trong ngành dược phẩm nhấn mạnh rằng dược phẩm phải tuân thủ GMP hiện tại. Luật dược phẩm của Hàn Quốc cũng quy định: thiết lập tiêu chuẩn GMP và áp dụng cho sản xuất dược phẩm. Các nước khác như Canada, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Thái Lan, Malaysia, khối EU ... đều quy định áp dụng bắt buộc GMP cho sản xuất thuốc muốn nhập khẩu phải có chứng nhận GMP. Điều đó chứng tỏ tuân thủ GMP là yêu cầu của toàn nhân loại.

4. Xuất phát từ thực trạng sản xuất Dược phẩm trong nước:

Hoạt động sản xuất Dược phẩm ở Việt Nam đang bùng nổ nhưng mất kiểm soát. Bằng chứng là trong năm 2000 chúng ta mới có 13 cơ sở sản xuất với 63 sản phẩm DƯỢC PHẨM, nhưng đến 2013 số cơ sở đã tăng lên 3512 với 6851 sản phẩm DƯỢC PHẨM. Vậy mà đến nay, Bộ Y Tế vẫn chưa ban hành được một tiêu chuẩn nào về DƯỢC PHẨM. Các văn bản chưa đầy đủ và còn nhiều khiếm khuyết. PGS.TS Trần Đáng lấy ví dụ:

- Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh DƯỢC PHẨM ghi trong Điều 14, Thông tư 43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 Quy định về quản lý DƯỢC PHẨM có viết: "Thực hiện theo quy định tại điều 3 Thông tư số 16/2012/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y Tế".

- Điều 3, Thông tư 16/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012 lại ghi: "Đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ và người trực tiếp sản xuất DƯỢC PHẨM, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm phải tuân thủ theo các yêu cầu quy định tại các điều 1, 2, 3 Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y Tế". 

- Điều 1, 2, 3 Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y Tế là: "Điều kiện chung bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất DƯỢC PHẨM, trong đó:

+ Điều 1: Yêu cầu đối với cơ sở (Công trình Kiến trúc)

+ Điều 2: Yêu cầu đối với trang thiết bị - dụng cụ

+ Điều 3: Yêu cầu đối với người trực tiếp sản xuất"

 
  Description: http://www.vids.vn/Data/Sites/1/media/tin-tuc/7-ly-do-ap-dung-gmp/image003.jpg

 

 

 

 

 

          Mặc Đồng phục trong SX

 

 

5. GMP không chỉ đảm bảo để sản xuất ra DƯỢC PHẨM chất lượng:

GMP còn là công cụ để:

- Sàng lọc, loại bỏ các cơ sở sản xuất DƯỢC PHẨM không đủ điều kiện

- Giảm thiểu hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng

- Xây dựng ngành DƯỢC PHẨM ở Việt Nam thành một ngành kinh tế - y tế, phát triển bền vững, lành mạnh vì sức khỏe người tiêu dùng.

6. Đem lại lợi ích cho cả doanh nghiệp, người tiêu dùng, ngành công nghiệp thực phẩm và cả chính phủ:

Áp dụng GMP DƯỢC PHẨM sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, trong đó lợi ích lớn nhất là khẳng định chất lượng và tạo dựng niềm tin, thương hiệu trong lòng người tiêu dùng. Đó là cơ sở để đưa DƯỢC PHẨM thương hiệu Việt vươn tầm thế giới. Khi đó, người tiêu dùng không chỉ được sử dụng sản phẩm an toàn, chất lượng, mà còn tăng nhận thức về vệ sinh cơ bản, thêm tin tưởng vào hàng Việt Nam và cải thiện chất lượng cuộc sống.

+  Đối với Chính phủ, áp dụng GMP DƯỢC PHẨM giúp cải thiện sức khỏe cộng đồng, nâng cao hiệu quả và kiểm soát chất lượng, giảm chi phí cho sức khỏe cộng đồng, tạo điều kiện cho phát triển thương mại của đất nước, và tăng lòng tin của người dân vào việc cung cấp dược phẩm cũng như góp phần nâng cao vị thế của Việt nam trên thị trường khu vực và thế giới.

7. Cần tuân thủ GMP để kiểm soát tất cả các yếu tố liên quan đến chất lượng Dược phẩm

GMP DƯỢC PHẨM là quy phạm sản xuất, là biện pháp, thao tác tực hành cần tuân thủ để kiểm soát tất cả các yếu tố liên quan đến chất lượng vệ sinh an toàn của sản phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng. Với đặc điểm công nghệ và quy trình sản xuất DƯỢC PHẨM không thể chỉ kiểm soát các điểm trọng yếu như kiểm soát sản xuất thường mà là kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất.

GMP quan tâm đến các yếu t quan trng: con người, nguyên vt li

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE
CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE